Замовити консультацію щодо викупу кредиту
+ 38 (044) 337-77-65
гаряча лінія
акредитований майданчик
Переглянути лоти

Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються (Регламент ЕТС)

Завантажити: Регламент ЕТС І

Пeрeйти: Регламент ЕТС ІІ

1. Визначення термінів

1.1. В цьому Регламенті ЕТС терміни вживаються в таких значеннях:
авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговій системі (далі – ЕТС) через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах;
адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;
веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;
веб-сайти Фонду – сторінки Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua, torgi.fg.gov.ua);
винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;
гарантійний внесок - форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань щодо участі у електронних торгах, відповідно до цього Регламенту, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) на рахунок оператора;
довідник – логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;
документація про проведення торгів – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця електронних торгів;
електронний аукціон – процедура визначення переможця електронних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;
електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;
електронний майданчик – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;
електронні торги – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом ЕТС;
електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;
закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну/ціну реалізації.
індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;
Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді;
користувач – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;
оператор електронного майданчика (оператор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та включено Фондом до переліку осіб, які пройшли кваліфікаційний відбір;
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС. Фонд\банк через свій особистий кабінет (єдиний кабінет) вводить інформацію про лот в ЕТС та опубліковує оголошення щодо продажу активів (майна) в ЕТС, а також вчиняє інші дії, необхідні для завершення електронних торгів;
переможець електронних торгів – учасник, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ЕТС;
повідомлення – офіційна інформація, що надсилається адміністратором щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС;
початкова ціна – ціна активу (майна) на перших відкритих торгах (аукціоні), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна);
учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. Учасником електронних торгів, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.
Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
ціна реалізації – вартість активу (майна) на повторних відкритих торгах (аукціоні), відображена у затверджених Фондом пропозиціях на продаж;
цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої декларується учасником електронного аукціону.
API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ЕТС.

1.2. У цьому Регламенті ЕТС під терміном Фонд розуміється Фонд або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.

1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Фонду.

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент ЕТС розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, та інших нормативно-правових актів Фонду.

2.2. Цей Регламент ЕТС регулює правовідносини, що виникають чи можуть виникнути між адміністратором, Фондом, банками, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ЕТС.

2.3. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються, на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від імені яких діє Фонд або уповноважена особа Фонду (у разі делегування їй відповідних повноважень), (далі – банк), за найвищою вартістю у найкоротший строк.

2.4. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом ЕТС та визнає його. Користувач-фізична особа шляхом реєстрації для участі в електронних торгах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду на збирання, обробку та використання персональних даних такого користувача з метою підготовки і проведення електронних торгів, забезпечення реалізації відносин у сфері реалізації активів (майна) банків на електронних торгах, відповідно до законодавство про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

2.5. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом ЕТС, починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом ЕТС для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18:00 останнього дня такого строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день).

2.6. Цей Регламент ЕТС є обов’язковим до виконання адміністратором, всіма користувачами, учасниками, операторами, банками та Фондом.

3. Характеристики ЕТС

3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:

3.1.1. Серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками.

3.1.2. Інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.

3.2. ЕТС забезпечує:

3.2.1. Безперебійну цілодобову роботу щодо проведення електронних торгів.

3.2.2. Прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних торгах від учасників.

3.2.3. Надання учасникам необхідної інформації, обробка запитів від учасників.

3.2.4. Приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та банків.

3.2.5. Формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС протягом не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

3.2.6. Виконання інших функцій та дій, передбачених цим Регламентом ЕТС.

3.3. Формування протоколів електронних торгів, форми яких наведені у додатках 1 - 4 до Регламенту ЕТС, здійснюється ЦБД після моменту завершення електронного аукціону.

3.4. Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується за допомогою API – веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

3.5. Адміністратор надає доступ електронному майданчику до ЕТС за умови наявності технічних можливостей для підключення такого електронного майданчика. .

3.6. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору про використання ЕТС, укладеного між адміністратором та оператором.

3.7. Доступ Фонду та банку до ЕТС здійснюється через особистий кабінет на підставі відповідного договору.

3.8. Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення. Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.

3.9. Користувачі отримують доступ до ЕТС тільки через сервіси, що надаються операторами, якщо інше не встановлено у цьому Регламенті ЕТС. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону – єдиного модуля в ЦБД.

3.10. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване місто Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС – день, місяць, рік.

3.11. Формат позначення часу – години; години та хвилини; хвилини: секунди і мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

3.12. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника та/або Фонду, та/або банку, вважається такою, що вчинена відповідною особою.

3.13. ЕТС передбачає наявність сервісу обговорення торгів в режимі запитання-відповідь, доступ до якого припиняється за одну добу до дня електронного аукціону. Всі запитання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронних торгів.

3.14. Запитання учасників залишаються анонімними до моменту закінчення електронного аукціону, та мають бути сформульовані виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

4. Режим роботи ЕТС

4.1. ЕТС працює цілодобово сім днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт надсилаються адміністратором Фонду, банкам і операторам та розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. У разі виникнення у оператора технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ЕТС та проведення електронних торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на веб-сайті електронного майданчику оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС.

4.4. У разі виникнення технічних та програмних неполадок, що унеможливлюють введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів через особистий кабінет Фонду/банку, адміністратор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale) відповідне повідомлення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС. В такому випадку введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів здійснюється через особистий кабінет відповідного оператора.

4.5. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків, в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом.

4.6. Адміністратор, оператор, Фонд та банк можуть відступити від вимог цього Регламенту ЕТС, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб і яким вони не могли запобігти та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором, оператором, Фондом та/або банком вимог цього Регламенту ЕТС (форс-мажор), із повідомленням протягом 24 годин засобами електронної пошти усіх зацікавлених осіб, у тому числі Комісії, а також подальшим приведенням дій у відповідність до цього Регламенту ЕТС одразу після того, як це стане можливим. Вплив та наслідки таких обставин підлягають розгляду Комісією.

5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача, учасника, Фонду та банку

5.1. Адміністратор має право:

5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора, а також інформації, наданої Фондом/банком через особистий кабінет.

5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до ЕТС з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі на підставі договору, за погодженням з Фондом.

5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і, без попередження, змінювати, додавати системну інформацію та/або змінювати її зміст, класифікацію або оформлення.

5.1.4. На підставі рішення Фонду про виключення оператора з переліку осіб, відібраних за напрямами діяльності, припиняти доступ такого оператора до ЕТС у разі:
- постійних (більше 3 разів на календарний рік) порушень цього Регламенту ЕТС, що обмежили доступ учасників до електронних торгів, унеможливили належне проведення електронних торгів та/або встановлення їх результатів;
- недоступності електронного майданчика протягом більш ніж 12 (дванадцяти) годин робочого часу у поточному календарному році;
- розкриття конфіденційної інформації, а саме: розміру закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування/П. І. Б. учасника – до завершення електронного аукціону.
- технічного втручання в ЕТС з боку оператора та/або третіх осіб;

5.2. Адміністратор повідомляє оператора про припинення доступу його електронного майданчика до ЕТС протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом та публікує оголошення про прийняте рішення на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale).

5.3. Адміністратор зобов’язаний:

5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться до ЕТС під час організації та проведення електронних торгів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору, цьому беручи на себе відповідальність за дії або бездіяльність такої особи.

5.3.2. Забезпечити технічну можливість Фонду/банку заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС, вчиненяти інші дії, відповідно до цього Регламенту ЕТС, а також забезпечувати можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронних аукціонів відповідно до Регламенту ЕТС;

5.3.3. Забезпечити технічну можливість доступу Фонду, банку, користувачів, учасників до електронних торгів, у тому числі до інформації про проведення електронних торгів.

5.3.4. Інформувати оператора, банк та Фонд про проведення автоматичного та/або ручного тестування не пізніше 10 (десяти) робочих днів до початку такого тестування в рамках роботи в ЕТС.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності:

5.4.1. За невиконання своїх повноважень, визначених цим Регламентом ЕТС, з вини Фонду, банку, оператора, учасників та користувачів.

5.4.2. За протиправне використання паролю та логіну Фонду, банку, оператора, учасника, користувача третіми особами.

5.5. Оператор має право:

5.5.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у разі порушення ними положень цього Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень.

5.5.2. Запитувати у користувача, учасника Фонду, банку необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів.

5.6. Оператор зобов'язаний:

5.6.1. Своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з банком на виконання рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна), якщо укладення такої додаткової угоди передбачено відповідним рішенням Фонду;

5.6.2. Дотримуватись вимог цього Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів.

5.6.3. Забезпечувати передачу та цілісність даних, що надсилаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, у тому числі захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС.

5.6.4. Забезпечувати можливість розміщення в ЕТС опису одиниці активів (майна) банку (кількох банків), що виставляється на продаж, (далі – лот) згідно з додатковою угодою (у випадку її укладення), укладеною в межах договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) між оператором і Фондом, цим Регламентом ЕТС та документацією про проведення торгів щодо лоту, який виставляється на продаж.

5.6.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів, учасників, у тому числі до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з цим Регламентом ЕТС. У разі тимчасової відсутності такого сервісу з причин проведення невідкладних технічних робіт – розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику електронною поштою.

5.6.6. За умови отримання відповідного підтвердження від ЦБД поінформувати учасника про подання/редагування/анулювання ним закритої цінової пропозиції протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення на електронну пошту такого учасника.

5.6.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно з пунктом 7.15 глави 7 цього Регламенту ЕТС протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.

5.6.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки Фонду, банку, користувачів та/або учасників.

5.6.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, у тому числі розмір закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування/П. І. Б. учасника – до завершення електронного аукціону.

5.6.10. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб –код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), паспортні дані, місце проживання та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронних торгах. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні.

5.6.11. Інформувати користувача про зарахування на рахунок оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника відповідно до пунктів 7.9, 7.10 глави 7 цього Регламенту ЕТС.

5.6.12. Інформувати учасників, Фонд та банк через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов’язки, не пізніше, ніж за дванадцять годин до моменту настання таких подій.

5.6.13. Здійснювати консультаційну підтримку банку, користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти в робочі дні з 09:00 до 18:00 за київським часом. Контактні номери телефонів та адреса електронної пошти вказуються на веб-сайтах електронних майданчиків.

5.6.14. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок переможця електронних торгів в порядку, передбаченому цим Регламентом ЕТС з урахуванням положень пункту 5.7 цієї глави Регламенту ЕТС.

5.6.15. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЕТС та/або збереженням.

5.6.16. Своєчасно інформувати адміністратора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

5.6.17. Своєчасно проходити регулярне автоматичне та ручне тестування в порядку та строки, встановлені адміністратором.

5.6.18. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД.

5.6.19. Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

5.6.20. Отримати від користувача згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних та даних авторизації третім особам для проведення електронних торгів відповідно до Регламенту ЕТС.

5.7. Оператор несе відповідальність у вигляді санкції в розмірі 2 (двох) відсотків від початкової ціни/ціни реалізації лоту, який виставлено до продажу, але не більше 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень, що сплачується оператором одноразово за кожне окреме наступне порушення, факт наявності якого встановлено у відповідному рішенні Фонду, а саме:

5.7.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години, якщо це призвело до порушення прав користувачів, учасників, оператора, Фонду та/або банку;

5.7.2. Недоступності сервісу електронного майданчика, що полягає у неможливості користувача вчиняти будь-які дії протягом більше 1 (однієї) години, крім випадків, передбачених пунктами 4.3. глави 4 та підпунктом 5.6.5 пункту 5.6. даної глави цього Регламенту ЕТС.

У разі прийняття Фондом рішення, яким встановлено наявність порушення оператором положень Регламенту ЕТС, відповідно до пункту 5.7. даної глави цього Регламенту ЕТС, копія такого рішення Фонду надсилається оператору протягом 1 (одного) робочого дня з дати його прийняття, засобами електронного та поштового зв’язку. Оператор зобов’язаний перерахувати, на рахунок банку, актив (майно) якого було виставлено до продажу, суму грошових коштів, вказану в такому рішенні, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання. Несплата або несвоєчасна сплата оператором суми санкції відповідно до рішення Фонду, є підставою для виключення такого оператора з переліку осіб, відібраних Фондом за відповідним напрямом діяльності.

5.8. Оператор не несе відповідальність:

5.8.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:
- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;
- наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ЕТС;
- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;
- недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;
- недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), послугами якого користується користувач, а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу провайдера користувача, що призвело до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ЕТС.

5.8.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли Фонд/банк, користувач або учасник, у разі, якщо причиною цьому стало:
- незнання, невиконання чи неналежне виконання Фондом/банком, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації Фонду/банку, користувача або учасника;
- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних Фондом/банком, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;
- дії, вчинені в ЕТС від імені Фонду/банку, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про Фонд/банк, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.8.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст стислої інформації, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів та посилання на ці документи, з посиланням на інформацію на веб-сайті Фонду (далі – оголошення), що розміщені в ЕТС.

5.8.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону.

5.8.5. За дії Фонду/банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до цього Регламенту ЕТС.

5.8.6. За укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, визначеним на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону, сформованого протоколу електронних торгів та за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

5.8.7. За розміщення інформації Фондом, банком, користувачем, учасником, якщо за результатами таких дій вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди Фонду, банку, користувачеві або учаснику.

5.9. Користувач та учасник зобов'язані:

5.9.1. Дотримуватись вимог цього Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС.

5.9.2. Надавати достовірну інформацію, яка підлягає опублікуванню в ЕТС та запобігати наданню інформації, що має образливий характер.

5.9.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в ЕТС через електронний майданчик. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це оператора електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр.

5.9.4. Своєчасно оновлювати актуальні документи та інформацію, надану для реєстрації в ЕТС.

5.9.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких обставин.

5.9.6. Дотримуватись цього Регламенту ЕТС, у тому числі щодо запобігання порушенню прав третіх осіб.

5.9.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.

5.9.8. Для участі у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, надати оператору запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

5.9.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для отримання учасником доступу до електронних торгів з урахуванням вимог, що висуваються до учасника відповідно до цього Регламенту ЕТС.

5.10. Банк зобов’язаний:

5.10.1. Якщо це передбачено рішенням Фонду, своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з оператором на виконання рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна).

5.10.2. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.

5.10.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі рішень Фонду.

5.10.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту. Надавати доступ учасникам до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством України.

5.10.5. Підписати протокол електронних торгів протягом 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування, та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет. Вказаний строк спливає о 18:00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування протоколу електронних торгів.

5.10.6. Укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги, опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, якщо такий строк не буде продовжено, відповідно до умов цього Регламенту ЕТС, та завершити процедуру шляхом натискання кнопки “завершити електронні торги”. Вказаний строк спливає о 18:00 останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору, за умови відсутності рішення Фонду щодо продовження даного строку.

5.10.7. За наявності підстав, що унеможливлюють належне виконання банком пункту 5.10.6 Регламенту ЕТС, звернутися з обґрунтованим поданням до Фонду щодо продовження терміну, встановленого для укладення та публікації договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, за 5 (п’ять) робочих днів до дня завершення вказаного в підпункті 5.10.6 цього пункту терміну.

5.10.8. Забезпечити виконання рішення, прийнятого відповідно до підпункту 5.10.7 цього пункту Регламенту ЕТС.

5.11. Фонд зобов’язаний:

5.11.1. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти дії щодо забезпечення реалізації повноважень банків відповідно до цього Регламенту ЕТС.

5.11.2. У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, банк, оператор, адміністратор, Фонд, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

5.11.3. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.

6. Підготовка до проведення електронних торгів

6.1. Оголошення публікується Фондом/банком в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом про затвердження умов продажу активів (майна). Фонд/Банк має можливість редагування та друку сформованого оголошення до моменту його публікації в друкованих засобах масової інформації.

6.2. Оголошення обов’язково повинно містити:

6.2.1. Дату оголошення, умови та порядок проведення електронних торгів, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лоту, мінімальну надбавку, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції (далі – крок аукціону), порядок підвищення ціни, початкову ціну/ціну реалізації, кінцевий термін прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

6.2.2. Публічний паспорт активу (майна).

6.2.3. Розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів).

6.3. Оголошення може додатково містити відомості про: - банківські реквізити операторів для сплати гарантійного внеску; - граничний розмір винагороди оператора, встановлений Фондом; - зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін).

6.4. Фонд/Банк має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до опублікування такого оголошення в ЕТС.

6.5. Фонд/Банк має право вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів після опублікування такого оголошення в ЕТС до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, виключно за погодженням з уповноваженим структурним підрозділом Фонду.

7. Порядок проведення електронних торгів

7.1. Оголосити електронні торги може лише Фонд/банк на підставі рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна).

7.2. Запис про нові електронні торги створюється в ЦБД через електронний майданчик оператора або Фондом/банком через власний особистий кабінет за допомогою API. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду електронних торгів надає електронний майданчик через ЕТС, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою API.

7.3. Електронні торги або їх результати можуть бути відмінені (скасовані) банком на будь-якому їх етапі виключно на підставі відповідного рішення Фонду. Підставами для розгляду питання про відміну (скасування) електронних торгів або їх результатів можуть бути, зокрема: зміни суттєвих характеристик активу (майна), виставленого до продажу, у тому числі погашення позичальником 20 % і більше відсотків від заборгованості за кредитним договором, виведення майна із забезпечення (застави, іпотеки, тощо) виконання зобов’язань перед банком за кредитним або іншими договорами, наявність судових рішень та інших факторів, які можуть вплинути на ціну продажу такого активу (майна).

7.4. Учасники здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики під час роботи в ЕТС , відповідно до визначеного цим Регламентом ЕТС порядку. Фонд/банк може здійснювати дії в ЕТС через власний особистий кабінет, яким користується відповідно до умов договору із адміністратором.

7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик до ЕТС в ході електронних торгів, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лоту.

7.6. Для участі в електронних торгах користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію і запевнення відповідно до підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС та бути поданою до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.

7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

7.8. Заява про участь в електронних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення торгів.

7.9. Користувач зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.

7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох) ЦБД автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись», формує та оприлюднює відповідний протокол електронних торгів.

7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції ЕТС активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

7.15. Оператори забезпечують доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

7.16. У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація: - номер електронного аукціону; - стислий опис активу (майна); - номер учасника в електронному аукціоні; - кількість учасників; - час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника. Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.

7.17. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, у ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Регламенту ЕТС.

7.18. Учасник за допомогою інтерфейсу електронного майданчика отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

7.19. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ЕТС. Електронні майданчики мають право інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

7.20. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.

7.21. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при їх співпадінні – від пізніших до більш ранніх, мають право збільшити свою попередню цінову пропозицію не менш ніж на один крок аукціону. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом 3 (трьох) хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі попередньої або закритої цінової пропозиції цього учасника. Розмір закритої цінової пропозиції може дорівнювати початковій ціні/ціні реалізації лоту.

7.22. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції ЕТС надає йому можливість до завершення відведеного часу внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни/ціни реалізації. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин ЕТС по закінченню цього часу приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

7.23. По завершенню раунду ЕТС робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

7.24. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.

7.25. У разі скасування електронних торгів, у тому числі згідно з пунктом 7.3 цієї глави їх статус автоматично змінюється на «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або банком. У разі встановлення, що переможець відкритих торгів (аукціону) з продажу прав вимоги за кредитним договором та відповідними договорами забезпечення виконання зобов'язань є боржником та/або поручителем (майновим поручителем) за такими договорами, уповноважена особа Фонду інформує про це Фонд і результати відкритих торгів (аукціону) скасовуються Фондом. Гарантійний внесок такому переможцю відкритих торгів (аукціону) не повертається.

7.26. За результатами проведення електронних торгів між банком, якому належить актив (майно), та переможцем електронних торгів укладається договір. Такий договір після його підписання банком та переможцем електронних торгів опубліковується Фондои/банком в ЕТС через власний особистий кабінет або через електронний майданчик не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, якщо цей строк не буде продовжений, відповідно до цього Регламенту ЕТС, та перебуває у публічному доступі.

7.27. У разі неопублікування договору в ЕТС згідно з пунктом 7.26 даної глави цього Регламенту ЕТС, формується протокол електронних торгів, в якому переможцем електронних торгів визначається учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано попередню згоду на очікування. У разі відсутності такого учасника ЕТС змінює статус електронних торгів на «Торги не відбулись».

7.28. Строк, встановлений пунктом 7.26. даної глави цього Регламенту ЕТС, може бути продовжений за рішенням Фонду, в тому числі на підставі обґрунтованого подання банку в порядку, встановленому підпунктом 5.10.7. пункту 5.10. глави 5 цього Регламенту ЕТС.

У разі неопублікування договору в ЕТС за результатами електронних торгів у строк, визначений відповідно до цього Регламенту ЕТС, ЕТС присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись».

7.29. Переможець електронних торгів зобов'язаний: - підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування в ЦБД, та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію; - укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів з урахуванням пункту 7.28. глави 7 цього Регламенту ЕТС.

8. Порядок визначення переможця електронних торгів

8.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідних протоколів електронних торгів, форми яких наведені в додатках 1, 2 та (у разі продажу активів (майна) декількох банків – за формою, наведеною у додатку 3) до Регламенту ЕТС.

8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації відповідно до пункту 8.3 цієї глави учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, у разі надання ним згоди на очікування, що діє до моменту підписання переможцем електронних торгів договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги та опублікування такого договору в ЕТС (при цьому, термін дії такої згоди не може перевищувати 20 (двадцять) робочих днів з дати формування протоколу електронних торгів).

8.3. У разі невиконання переможцем електронних торгів підпункту 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 та/або пункту 7.29. глави 7 цього Регламенту ЕТС такий переможець електронних торгів дискваліфікується ЕТС. Переможеця може бути дискваліфіковано у випадку прийняття Фондом рішенням про таку дискваліфікацію у випадку, передбаченому пунктом 7.25 глави 7 цього Регламенту ЕТС. У таких випадках ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано попередню згоду на очікування відповідно до пункту 8.2 глави 8 цього Регламенту ЕТС.

8.4. Під час процесу «Оплачено. Очікується підписання договору» здійснюється підготовка та укладання договору між банком та переможцем електронних торгів, що є підтвердженням отримання банком повної оплати вартості лоту згідно з договором.

8.5. Під час процесу «Продаж завершений» відбувається публікація Фондом/банком сканованої копії договору в ЕТС та присвоєння електронним торгам статусу завершених.

9. Порядок розподілу винагороди, сплати та повернення гарантійних внесків

9.1. Оператор, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію переможцем, перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора (за умови дотримання таким оператором підпункту 5.6.19 пункту 5.6 глави 5 цього Регламенту ЕТС), встановленої Фондом, не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот.

9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця електронних торгів, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

9.3. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого анулювання.

9.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 7.12, 7.14 глави 7 цього Регламенту ЕТС, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати присвоєння торгам статусу «Торги не відбулися» або «Торги відмінено».

9.5. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях кількох учасників – тому, який подав цінову пропозицію раніше за інших, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється оператором протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник) або з дня, наступного за днем завершення терміну дії згоди на очікування, встановленого пунктом 8.2. глави 8 цього Регламенту ЕТС.

9.6. У разі невиконання переможцем дій, передбачених пунктом 7.29. глави 7 цього Регламенту ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю електронних торгів та перераховується оператором, через якого надано цінову пропозицію або через якого надано цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій. Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю електронних торгів та перераховуються оператором, через якого надано цінову пропозицію або через якого надано цінову пропозицію та заведено інформацію про лот в ЕТС, на рахунок банку у разі невідповідності інформації (документів), наданої переможцем електронних торгів згідно з підпунктом 5.6.10 пункту 5.6 та підпунктом 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС, інформації, яка надається ним для укладання договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою Фонду банку або оператору, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем виявлення такої невідповідності.

10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

10.1. Всі документи у формі електронних копій та відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС і проведенням електронних торгів, у тому числі з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються до ЕТС.

10.2. Усі документи, відомості та інформація, пов'язані з організацією і проведенням електронних торгів, зберігаються у ЦБД відповідно до вимог цього Регламенту ЕТС з урахуванням таких особливостей: - документи, відомості та інформація повинні зберігатися на електронних носіях у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність; - відомості та інформація, що містяться в документах, повинні бути доступними для їх подальшого використання; - можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або отриманий; - збереження інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи отримання (за наявності).

10.3. Строк зберігання документів, відомостей та інформації на електронних носіях повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством України для відповідних паперових носіїв. Якщо строк зберігання документів на паперових носіях не встановлено, тоді строк їх зберігання в ЕТС має становити не менше 3 (трьох) років з дати створення/опублікування таких документів в ЕТС.

10.4. З метою запобігання можливої втрати чи пошкодження документів на електронних носіях протягом строку, встановленого законодавством України, адміністратор здійснює дублювання таких документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання.

11. Порядок внесення змін до Регламенту ЕТС

11.1. Внесення змін до цього Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за згодою між адміністратором та Фондом.

11.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті Фонду. Повідомлення про внесення змін до цього Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін до цього Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті Фонду.

11.3. Всі зміни, що вносяться до цього Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до цього Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін до цього Регламенту ЕТС на веб-сайті Фонду, якщо інше не встановлено такими змінами.

11.4. У разі незгоди зі змінами до цього Регламенту ЕТС оператор має право на розірвання договору з адміністратором відповідно до умов договору.


Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________

Номер лоту________________________________

Власник активів (майна) (найменування банку): __________

Статус електронних торгів: торги відбулись

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час, сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Назва активів (майна) лоту (склад лоту):___________________

Початкова ціна/ ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасники:

1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Закриті цінові пропозиції учасників:

● Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)

● Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)

Раунд 1

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Раунд 2

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

Раунд 3

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Переможець електронних торгів: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС:_________________________ ____грн. з ПДВ

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку: __ грн. коп.

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Переможець електронних торгів зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС, та направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію; - провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(ів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів, з урахуваннням пункту 7.26 глави 7 Регламенту ЕТС .

Переможець електронних торгів:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П. (за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.


Додаток 2
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

Номер лоту___________________

Власник активів (майна) (найменування банку): __________

Статус електронних торгів: торги не відбулись

Назва активів (майна) лоту (склад лоту):____________________

Початкова ціна/ ціна реалізації:: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.

Учасники/учасники відсутні:

Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.


Додаток 3
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________

Номер лоту________________________________

Власник(и) активів (майна) (найменування банку(ів)): __________

Статус електронних торгів: торги відбулись

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Назва активів (майна) лоту (склад лоту):___________________

Початкова ціна/ ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок аукціону: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн,коп.

Учасники:

1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Закриті цінові пропозиції учасників:

● Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)

● Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)

Раунд 1

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Раунд 2

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

Раунд 3

● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

Переможець електронних торгів: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку(ів) для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС:_________________________ ____грн. з ПДВ

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку (ам):

Залишити з наступного фрагменту кількість рядків відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:

[- _____________(найменування банку): __ грн. коп.

- _____________(найменування банку): __ грн. коп.

- _____________(найменування банку): __ грн. коп.

- _____________(найменування банку): __ грн. коп.]

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Переможець електронних торгів зобов'язується:
- підписати в ______(_______________) оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС, та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію; - провести повний розрахунок та підписати договір (договори) купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(ів)(майна) протягом 20 (двадцять) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів.

Переможець електронних торгів:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішення Фонду:

Найменування банку:_____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку: _____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

___________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку: _____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.


Додаток 4
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

Номер лоту___________________

Власник активів (майна) (найменування банку(ів)): __________

Статус електронних торгів: торги не відбулись

Назва активів (майна) лоту (склад лоту):____________________

Початкова ціна/ ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.

Учасники/учасники відсутні:

Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, П.І.Б учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:

[Найменування банку:_____________()

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку: _____________()

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку: _____________()

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку контролюючого органу в паспорті.Регламент роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються

Завантажити Регламент ЕТС ІІ

1. Визначення термінів

1.1. В цьому Регламенті роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (далі - Регламент ЕТС), терміни вживаються в таких значеннях:
авторизаційні дані– ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговій системі (ЕТС) через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах;
адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;
веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет;
веб-сайти Фонду – сторінки Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua, torgi.fg.gov.ua);
винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;
гарантійний внесок - форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань щодо участі у електронних торгах, відповідно до цього Регламенту, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) на рахунок оператора;
довідник – логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;
документація про проведення аукціону – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронного аукціону, умови його проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця;
електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;
електронний майданчик – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронного аукціону;
електронний аукціон – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС та включає в себе автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту та етап подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом ЕТС, в інтерактивному режимі реального часу;
електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних аукціонів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;
етап подання цінових пропозицій - проміжок часу, що складається з двох періодів: протягом першого періоду всі учасники, окрім того, який зробив ставку, мають право зробити закриті цінові пропозиції, протягом другого періоду - цінову пропозицію має право зробити учасник, який зробив ставку;
закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за поточну ціну лоту, яка діяла в момент зупинки автоматичного покрокового зниження ціни лоту, право на внесення якої надається учасникам протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС. Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення періоду їх подання;
індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;
Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді;
користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС;
крок аукціону - дисконт, розмір та час застосування якого затверджені рішенням Фонду, на який в ході відкритих торгів (аукціону) автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу лоту протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціону) до моменту досягнення мінімальної ціни оголошеного до продажу лоту або до моменту здійснення ставки учасником;
мінімальна ціна - ціна лоту, відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів), якою закінчується автоматичне покрокове зниження ціни лоту протягом встановленого періоду проведення електронного аукціону, за відсутності ставки учасника;
оголошення - стисла інформація, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на дану інформацію на веб-сайті Фонду;
оператор електронного майданчика (оператор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та включено Фондом до переліку осіб, які пройшли кваліфікаційний відбір;
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС. Фонд\банк через свій особистий кабінет (єдиний кабінет) вводить інформацію про лот в ЕТС та опубліковує оголошення щодо продажу активів (майна) в ЕТС, а також вчиняє інші дії, необхідні для завершення електронних торгів;
період проведення електронного аукціону - проміжок часу, протягом якого відбувається автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни лоту та подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом ЕТС;
період для подання ставки - проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту;
переможець – учасник електронного аукціону, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з Регламентом ЕТС;
повідомлення – офіційна інформація щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС, яка надсилається адміністратором та/або оператором в електронній формі;
поточна ціна лоту - ціна лоту, яка відображається в інтерактивному режимі реального часу та діє протягом періоду між автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни лоту до досягнення мінімальної ціни, включаючи проміжок часу між досягненням мінімальної ціни лоту та завершенням електронного аукціону.
початкова (стартова) ціна - ціна лоту, сформованого із індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна), з якої розпочинаються відкриті торги (аукціон) та яка діє до першого автоматичного покрокового зниження ціни лоту;
публічний портал - веб-сайт www.prozorro.sale;
ставка - дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лоту та свідчить про згоду учасника сплатити поточну ціну лоту, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону з використанням відповідного функціоналу ЕТС;
унікальне гіперпосилання – активний текст, електронне натискання на який викликає перехід на сторінку електронного аукціону в ЦБД, яке надсилається адміністратором учаснику для надання йому можливості участі в електронному аукціоні;
учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа (резидент або нерезидент) в особі уповноваженого представника, яка виявила намір прийняти участь в електронному аукціоні, відповідає вимогам, встановленим законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до Регламенту ЕТС. Учасником електронного аукціону, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.
Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
ціна продажу – фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот;
цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС. Розмір такої цінової пропозиції повинен перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції, поданої іншим учасником протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС;
шкідливі (зловмисні) програми - програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем;
API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів) до ЕТС. 1.2. У цьому Регламенті ЕТС під терміном Фонд розуміється Фонд або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду. 1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Фонду

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент ЕТС розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2017 №3117 Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 за №999/30867, та інших нормативно-правових актів Фонду.

2.2. Цей Регламент ЕТС регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, Фондом, банками, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронного аукціону в ЕТС.

2.3. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі – банк), за найвищою вартістю у найкоротший строк.

2.4. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронному аукціоні, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом ЕТС та визнає його. Користувач-фізична особа шляхом реєстрації для участі в електронних торгах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду на збирання, обробку та використання персональних даних такого користувача з метою підготовки і проведення електронних торгів, забезпечення реалізації відносин у сфері реалізації активів (майна) банків на електронних торгах, відповідно до законодавство про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

2.5. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом ЕТС, починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом ЕТС для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18.00 останнього дня такого строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день).

2.6. Регламент ЕТС є обов’язковим до виконання адміністратором, всіма користувачами, учасниками, операторами, банками та Фондом.

3. Характеристики ЕТС

3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:

3.1.1. Серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками;

3.1.2. Інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.

3.2. ЕТС забезпечує:

3.2.1. Безперебійний сервіс проведення електронних аукціонів;

3.2.2. Прийняття заяв для участі в електронних аукціонах від учасників;

3.2.3. Надання учасникам необхідної інформації, обробка запитів від учасників;

3.2.4. Приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та банків;

3.2.5. Формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних аукціонів протягом не менше 3 (трьох) років з дати їх створення;

3.2.6. Виконання інших функцій та дій, передбачених Регламентом ЕТС.

3.3. Формування протоколів електронних торгів, форми яких наведені у додатках 1 - 4 до Регламенту ЕТС, здійснюється ЦБД після моменту завершення електронного аукціону.

3.4. Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується за допомогою API – веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).

3.5. Адміністратор, за умови наявності у електронного майданчика технічних можливостей для роботи в ЕТС, надає електронному майданчику доступ до ЕТС.

3.6. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору про використання ЕТС, укладеного між адміністратором та оператором.

3.7. Доступ Фонду/банку до ЕТС здійснюється через особистий кабінет на підставі відповідного договору.

3.8. Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення. Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.

3.9. Користувачі отримують доступ до ЕТС через сервіси, що надаються операторами, якщо інше не встановлено у цьому Регламенті ЕТС. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону – єдиного модуля в ЦБД.

3.10. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване місто Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС – день, місяць, рік.

3.11. Формат позначення часу – години; години та хвилини; хвилини: секунди і мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

3.12. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника та/або Фонду/банку, вважається такою, що вчинена відповідною особою.

3.13. ЕТС передбачає наявність сервісу обговорення торгів в режимі запитання-відповідь, доступ до якого припиняється за 1 (один) робочий день до дня електронного аукціону. Всі запитання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронного аукціону.

3.14. Запитання учасників залишаються анонімними до моменту закінчення електронного аукціону, та мають бути сформульовані виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.

4. Режим роботи ЕТС

4.1. ЕТС працює цілодобово, сім днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт, надсилаються адміністратором Фонду/банкам і операторам та розміщуються на сайтах операторів не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. Оператор забезпечує доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів та учасників вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС та здійснює консультаційну підтримку користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків, в робочі дні з 09-00 до 18-00 за київським часом. Проведення технічних робіт електронним майданчиком в цей період часу заборонено.

4.4. У разі виникнення технічних та програмних неполадок, що унеможливлюють введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів через особистий кабінет Фонду/банку, адміністратор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale) відповідне повідомлення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС. В такому випадку введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів здійснюється через особистий кабінет відповідного оператора.

4.5. Адміністратор, оператор та Фонд/банк можуть відступити від вимог цього Регламенту ЕТС, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотніх обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором, оператором та/або Фондом/банком вимог цього Регламенту ЕТС (форс-мажор), із повідомленням протягом 24 годин засобами електронної пошти усіх зацікавлених осіб, в тому числі Комісії, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту ЕТС одразу після того, як це стане можливим. Вплив та наслідки таких обставин підлягають розгляду Комісією.

5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача, учасника, банку та Фонду

5.1. Адміністратор має право:

5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора, а також інформації, наданої Фондом/банком через особистий кабінет;

5.1.2. Надавати права адміністрування (максимально можливого рівня доступу до ЕТС з можливістю внесення змін до ЦБД) іншій особі на підставі договору, за погодженням з Фондом;

5.1.3. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і змінювати, додавати системну інформацію та/або змінювати її зміст, класифікацію або оформлення;

5.1.4. На підставі рішення Фонду про виключення оператора з переліку осіб, відібраних за напрямами діяльності, припиняти доступ такого оператора до ЕТС у разі:
- постійних (більше 3 разів на календарний рік) порушень цього Регламенту ЕТС, що обмежили доступ учасників до електронних торгів, унеможливили належне проведення електронних торгів та/або встановлення їх результатів;
- недоступності електронного майданчика протягом більш ніж 12 (дванадцяти) годин робочого часу у поточному календарному році;
- розкриття конфіденційної інформації, а саме: розміру закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування/П. І. Б. учасника – до завершення електронного аукціону.
технічного втручання в ЕТС з боку оператора та/або третіх осіб;наявності більше 3 (трьох) порушень вимог Регламенту ЕТС, які унеможливили проведення електронного аукціону та/або обмежили доступ учасників до електронного аукціону;
- недоступності електронного майданчика протягом більш ніж 2
- (двох) годин робочого часу у поточному календарному році;
- розкриття конфіденційної інформації, а саме, найменування/П.І.Б. учасника, що сплатив гарантійний внесок та набув право участі в електронному аукціоні до моменту здійснення ним ставки або до завершення електронного аукціону;
- технічного втручання в ЕТС з боку оператора та/або третіх осіб.

5.2. Адміністратор повідомляє оператора про припинення доступу його електронного майданчика до ЕТС протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом та публікує оголошення про прийняте рішення на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale).

5.3. Адміністратор зобов’язаний:

5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронних аукціонів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору та нести при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи;

5.3.2. Забезпечити технічну можливість Фонду/банку заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС, вчиненяти інші дії, відповідно до цього Регламенту ЕТС, а також забезпечувати можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронних аукціонів відповідно до Регламенту ЕТС;

5.3.3. Забезпечити технічну можливість доступу для Фонду/банків, користувачів, учасників до електронних аукціонів, в тому числі, до інформації про проведення електронних аукціонів;

5.3.4. Забезпечити генерацію протягом 3 секунд (трьох секунд) унікального гіперпосилання з моменту отримання інформації від оператора про набуття користувачем статусу учасника;

5.3.5. Нести відповідальність за дієвість унікального гіперпосилання, згенерованого відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту ЕТС;

5.3.6. Забезпечувати нерозголошення унікального гіперпосилання, третім особам;

5.3.7. Інформувати оператора, банк та Фонд про проведення планового автоматичного та/або ручного тестування в рамках роботи в ЕТС не пізніше 10 (десяти) робочих днів до дати початку такого тестування.

5.4. Адміністратор не несе відповідальності:

5.4.1. За невиконання своїх повноважень з вини Фонду/банку, оператора, учасників та користувачів згідно з Регламентом ЕТС;

5.4.2. За неналежну роботу користувача в ЕТС внаслідок зараження комп'ютерної техніки такого користувача шкідливими (зловмисними) програмами;

5.4.3. За протиправне використання паролю та логіну Фонду/банку, оператора, учасника, користувача третіми особами.

5.5. Оператор має право:

5.5.1. Припиняти технічний доступ користувачам до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу таким користувачам до ЕТС є усунення ними усіх виявлених порушень;

5.5.2. Запитувати у користувача або Фонду/банку необхідну інформацію для організації та проведення електронних аукціонів.

5.6. Оператор зобов'язаний:

5.6.1. Своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з банком на виконання відповідного рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);

5.6.2. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС під час проведення електронних аукціонів;

5.6.3. Забезпечувати цілісність даних, що передаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС;

5.6.4. Забезпечувати можливість розміщення в ЕТС опису лоту, що виставляється на продаж згідно з додатковою угодою (у випадку її укладення), укладеною в межах договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) між оператором і Фондом, Регламентом ЕТС та документацією про проведення аукціону щодо лоту, який виставляється на продаж;

5.6.5. Поінформувати адміністратора та користувача протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту зарахування сплаченого останнім гарантійного внеску на рахунок оператора про набуття ним статусу учасника та права участі в електронному аукціоні;

5.6.6. Забезпечити доставку унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника протягом 5 (п’яти) хвилин з моменту його генерації відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту ЕТС для надання йому можливості участі в електронному аукціоні;

5.6.7. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки Фонду/банку, користувачів та/або учасників;

5.6.8. Забезпечувати нерозголошення унікальних гіперпосилань, що були надіслані адміністратором до особистого кабінету відповідного учасника згідно з підпунктом 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту ЕТС, а до моменту завершення електронного аукціону конфіденційної інформації:
- найменування/ПІБ та/або кількості користувачів, які подали заявки про участь в електронному аукціоні;
- найменування/ПІБ та/або кількості учасників, які сплатили гарантійний внесок та отримали право на участь в електронному аукціоні (статус учасника);

5.6.9. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб, у тому числі нерезидентів – ідентифікаційний код (для резидентів - код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, який має намір прийняти участь в електронному аукціоні даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі в електронному аукціоні;

5.6.10. Інформувати учасників,Фонд/банк через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов’язки, не пізніше, ніж за дванадцять годин до настання таких подій;

5.6.11. Здійснювати консультаційну підтримку банків, користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, в робочі дні з 09-00 до 18-00 год. за київським часом. Контактні номери телефонів та адреса електронної пошти вказуються на веб-сайтах електронних майданчиків;

5.6.12. Підписати протокол електронного аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування.

5.6.13. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок переможця електронного аукціону в порядку, передбаченому Регламентом ЕТС з урахуванням положень пункту 5.7 цієї глави Регламенту ЕТС;

5.6.14. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЦБД та/або збереженням.

5.6.15. Своєчасно інформувати адміністратора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС;

5.6.16. Своєчасно проходити регулярне автоматичне та ручне тестування в рамках ЕТС в порядку та строки, встановлені адміністратором;

5.6.17. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД;

5.6.18. Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронному аукціоні, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;

5.6.19. Отримати від користувача згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних та даних авторизації третім особам для проведення електронних аукціонів відповідно до Регламенту ЕТС.

5.7. Оператор несе відповідальність у вигляді санкції в розмірі 2 (двох) відсотків від початкової ціни/ ціни реалізації лоту, який виставлено до продажу, але не більше 3 000 000 (трьох мільйонів) грн., що сплачується одноразово за порушення, факт здійснення яких встановлено та відображено у відповідному рішенні комісії, а саме:

5.7.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години (більше 3 разів на календарний рік), якщо це призвело до порушення прав користувача;

5.7.2. Недоступності сервісу електронного майданчика, що полягає у неможливості користувача вчиняти будь-які дії протягом більше 2 (двох) годин в робочі дні з 9-00 до 18-00 год., крім випадків, передбачених пунктом 4.4 глави 4 цього Регламенту ЕТС;

У разі прийняття комісією рішення про застосування санкції до оператора, передбаченої підпунктом 5.7.2 пункту 5.7 даної глави цього Регламенту ЕТС, оператор, на виконання такого рішення, зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання винагороди, перерахувати частину такої винагороди банку, актив (майно) якого було продано. Комісія направляє копію рішення про застосування санкції такому оператору протягом 1 (одного) робочого дня з дати його прийняття;

Невиконання оператором рішення комісії про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 5.7 глави 5 цього Регламенту ЕТС, є підставою для звернення комісії до Фонду із пропозицією про виключення такого оператора з переліку осіб, кваліфікованих згідно з нормативними актами Фонду.

5.8. Оператор не несе відповідальність:

5.8.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини невідповідності його програмно-апартного комплексу рекомендованим вимогам, необхідним для роботи в ЕТС, в тому числі:
- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з достатнім набором програмно-технічних можливостей;
- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими (зловмисними) програмами;
- недоліки в роботі мережевої інфраструктури та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу такого провайдера, що призвели до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет та унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

5.8.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли Фонд/банк або учасник, в разі, якщо причиною цьому стало:
- незнання, невиконання чи неналежне виконання Фондом/банком або учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття Фондом/банком або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими учасниками і негативно позначилося на діловій репутації Фонду/банку або учасника;
- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних Фондом/банком, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;
- дії, вчинені в ЕТС від імені Фонду/банку, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про банк, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

5.8.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;

5.8.4. За дії Фонду/банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронного аукціону, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ЕТС;

5.8.5. За укладання договору між банком та переможцем і за взаємне виконання сторонами умов такого договору;

5.8.6. За розміщення інформації Фондом/банком, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди банку, користувачеві або учаснику.

5.9. Користувач та учасник зобов'язані:

5.9.1. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС в процесі роботи в ЕТС;

5.9.2.Надавати достовірну інформацію, яка підлягає опублікуванню в ЕТС та запобігати наданню інформації, що має образливий характер;

5.9.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхіднихдля роботи в ЕТС через електронний майданчик, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора;

5.9.4. Забезпечити захист комп'ютерної техніки та програмного забезпечення (в тому числі, автоматизованого робочого місця), яке використовує користувач або учасник для участі в електронному аукціоні, від шкідливих (зловмисних) програм, та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС;

5.9.5. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки. Своєчасно оновлювати актуальні документи та інформацію, надану для реєстрації в ЕТС;

5.9.6. Нести відповідальність за невиконання Регламенту ЕТС, запобігати порушенню прав третіх осіб, а у разі спричинення збитків третім особам обов’язково їх відшкодувати у повному обсязі ;

5.9.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками;

5.9.8. Для участі в електронному аукціоні, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, надати оператору запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;

5.9.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для отримання учасником доступу до електронних торгів з урахуванням вимог, що висуваються до нього відповідно до Регламенту ЕТС.

5.9.10. Забезпечувати нерозголошення копій та/або оригіналів унікальних гіперпосилань, що були отримані від адміністратора відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту ЕТС, третім особам.

5.10. Банк зобов’язаний:

5.10.1. Якщо це передбачено рішенням Фонду, своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з оператором на виконання рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);

5.10.2. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.

5.10.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних аукціонах, відповідно до документації про проведення аукціону, вносити зміни або скасовувати електронні аукціони на підставі рішень Фонду;

5.10.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту. Надавати доступ учасникам до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством;

5.10.5. Підписати протокол електронного аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування, та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет не пізніше 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування такого протоколу електронного аукціону. Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування. У випадку не підписання та неопублікування протоколу електронного аукціону ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”;

5.10.6. Укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги, опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, якщо такий строк не буде продовжено, відповідно до умов цього Регламенту ЕТС, та завершити процедуру шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону “завершити електронний аукціон”. Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору, за умови відсутності рішення комісії щодо продовження даного строку;

5.10.7. За наявності підстав, що унеможливлюють належне виконання банком підпункту 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту ЕТС, звернутися з обґрунтованим поданням до комісії щодо продовження строку, встановленого для укладення та публікації договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, за 5 (п’ять) робочих днів до дня завершення вказаного в підпункті 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту ЕТС строку;

5.11. Фонд зобов’язаний:

5.11.1. Нести відповідальність за достовірність інформації про лот, що міститься в рішеннях Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);

5.11.2. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти дії щодо забезпечення реалізації повноважень банків відповідно до Регламенту ЕТС;

5.11.3. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду.

5.12. У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту ЕТС, банк, оператор, адміністратор, Фонд, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6. Підготовка до проведення електронного аукціону

6.1. Оголошення публікується Фондом/банком в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна). Фонд/банк має можливість редагування та друку сформованого оголошення до моменту його публікації в друкованих засобах масової інформації.

6.2. Оголошення обов’язково повинно містити:

6.2.1. Дату оголошення, умови та порядок проведення електронного аукціону, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лоту, крок аукціону, початкову (стартову) та мінімальну ціну лоту, умови реєстрації на електронний аукціон, період проведення електронного аукціону та інше;

6.2.2. Публічний паспорт активу (майна);

6.2.3. Розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів).

6.3. Фонд/банкмає право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронного аукціону до опублікування такого оголошення в ЕТС.

6.4. Фонд/банк має право вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронного аукціону після опублікування такого оголошення в ЕТС не пізніше ніж за 24 години до його початку, виключно за погодженням з уповноваженим структурним підрозділом Фонду за виключенням початкової (стартової) ціни лоту, дати проведення електронного аукціону, номеру лоту.

6.5. Інформація про предмет електронного аукціону (лот) міститься у паспорті відкритих торгів (аукціону) та публічному паспорті активу (майна), оформлених відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду, які оприлюднюються на веб-сайтах Фонду, банку та операторів та може додатково містити відомості про:
- банківські реквізити операторівдля сплати гарантійного внеску;
- граничний розмір винагороди оператора, встановлений Фондом;
- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін).

7. Порядок проведення електронного аукціону

7.1. Електронний аукціон оголошується Фондом/банком на підставі відповідного рішення Фонду та розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.

7.2. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:

7.2.1. Автоматичне покрокове зниження ціни лоту - розпочинається в проміжок часу з 9-30 до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45 год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);

7.2.2. Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин):
- період подання закритих цінових пропозицій - з 16-15 до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хвилин);
- період подання цінової пропозиції - з 16-25 до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин);
ЕТС автоматично розпочинає кожен наступний етап електронного аукціону в залежності від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з регламентом ЕТС та з урахуванням вищевказаних часових періодів.

7.3. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про оголошені електронні аукціони. Сервіс пошуку та перегляду електронних аукціонів надає електронний майданчик через ЕТС.

7.4. Для участі в електронному аукціоні користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь, яка повинна відповідати вимогам, зазначеним у документації про проведення аукціону, шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує гарантійний внесок. Вся історія змін зберігається в ЦБД.

7.5. Гарантійний внесок може бути сплачений в будь який момент, з дати публікації оголошення в ЕТС. Гарантійний внесок вважається сплаченим у випадку його зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

7.6. Найменування учасників є закритими до моменту завершення електронного аукціону. Розмір закритих цінових пропозицій є закритим до моменту завершення періоду для їх подання.

7.7. Оператори інформують користувачів/учасників про наближення дати та часу старту електронного аукціону.

7.8. Адміністратор для кожного електронного аукціону генерує унікальне гіперпосилання відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту ЕТС.

7.9. Оператор отримує від адміністратора та надсилає відповідному учаснику через його особистий кабінет унікальне гіперпосилання, згенероване відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту ЕТС.

7.10. ЕТС активує модуль електронного аукціону в проміжок часу з 09-30 по 10-00 год. в дату, визначену у відповідному оголошенні. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу.

7.11. Протягом періоду проведення електронного аукціону, на веб-сторінці електронного аукціону відображається наступна інформація:
- номер лоту та електронного аукціону;
- стислий опис активу (майна);
- період проведення електронного аукціону, хід проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу, початкова (стартова) ціна лоту, поточна ціна лоту, мінімальна ціна лоту, крок електронного аукціону, відлік часу до наступного/останнього кроку електронного аукціону.

7.12. Під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення, учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, ЕТС автоматично покроково знижує ціну лоту до моменту досягнення мінімальної ціни.

7.13. За умови, якщо під час проведення електронного аукціону, на будь-якому етапі до моменту його завершення, учасник зробив ставку, ЕТС зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лоту та активує функціонал етапу подання цінових пропозицій в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом ЕТС.

7.14. Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, окрім того, який зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію відповідно до Регламенту ЕТС.

7.15. Протягом періоду подання цінової пропозиції, учасник, який зробив ставку, має право однократно зробити цінову пропозицію відповідно до Регламенту ЕТС.

7.16. Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не було зроблено ставку, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

7.17. Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лоту, відбувається згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС.

7.18. За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом періоду, визначеного в пункті 7.14 глави 7 цього Регламенту ЕТС, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем.

7.19. Після завершення етапу подання цінових пропозицій, учасник, що подав найвищу цінову пропозицію/закриту цінову пропозицію, а за наявності однакових за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасників - той, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, вважається переможцем.

7.20. Будь-які користувачі інтернету мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронного аукціону і результати його проведення та здійснювати пошук інформації щодо проведених/запланованих електронних аукціонів.

7.21. Переможець зобов'язаний підписати протокол електронного аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його формування в ЦБД та надати оператору, через електронний майданчик якого такий переможець набув право участі в електронному аукціоні. У випадку не підписання протоколу електронного аукціону, з урахуванням пунктів 8.1, 8.2 глави 8 цього Регламенту ЕТС, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Результати аукціону скасовано”.

7.22. Переможець зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати формування протоколу електронного аукціону за умови відсутності рішення Фонду стосовно продовження такого строку. У випадку не підписання договору ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Результати аукціону скасовано”.

7.23. Договір за результатами проведення електронного аукціону укладається між банком, якому належить актив (майно), та переможцем. Такий договір, після його підписання банком та переможцем, опубліковується Фондом/банком в ЕТС через власний особистий кабінет Фонду/банку або через електронний майданчик не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону або не пізніше строку, встановленого рішенням Фонду, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету та перебуває у публічному доступі. У випадку не опублікування договору ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Результати аукціону скасовано”.

7.24. Фонд або орган, якому Фондом делеговано відповідні повноваження, може прийняти рішення про відміну (скасування) електронного аукціону на будь-якому етапі. У цьому випадку ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Результати аукціону скасовано”.

7.25. ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”, у випадках, визначених Регламентом ЕТС, зі збереженням всієї раніше введеної інформації.

7.26. Після опублікування Фондом/банком договору через особистий кабінет відповідно до пункту 7.23 глави 7 цього Регламенту ЕТС та натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон завершений”.

8. Порядок визначення переможця

8.1. Переможцем вважається учасник, який зробив ставку та/або найбільшу закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту його завершення, а у разі його дискваліфікації ЕТС у випадку невиконання переможцем будь-якої із вимог, встановлених пунктами 5.9.8. пункту 5.9 глави 5 та/або 7.21, 7.22 глави 7 цього Регламенту ЕТС або у випадку виявлення банком не відповідності інформації (документів), наданої переможцем згідно з підпунктом 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС, інформації, яка надається ним для укладання договору (-ів) купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою банку або оператору, виключно учасник з наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – той із них, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, або учасник, який зробив ставку.

8.2. У разі дискваліфікації переможця, ЦБД формує протокол електронного аукціону з урахуванням пунктів 7.21, 7.22, 7.23 глави 7 та 8.1 глави 8 цього Регламенту ЕТС.

9. Порядок розподілу винагороди, сплати та повернення гарантійних внесків

9.1. Оператор, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні, перераховує на рахунок такого переможця залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора (за умови дотримання таким оператором підпункту 5.6.19 пункту 5.6 глави 5 цього Регламенту ЕТС), встановленої рішенням Фонду, не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот.

9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

9.3. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених підпунктами 7.21, 7.22 глави 7 цього Регламенту ЕТС, у випадку - не відповідності інформації (документів), наданої переможцем згідно з підпунктом 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту ЕТС, інформації, яка надається ним для укладання договору (-ів) купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою Фонду/банку або оператору, або у інших випадках, передбачених Регламентом ЕТС, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю та перераховується оператором, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні, на рахунок банку, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.

10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

10.1. Всі документи у формі електронних копій та відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС і проведенням електронних торгів, у тому числі з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються до ЕТС.

10.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронного аукціону, відповідно до Регламенту ЕТС, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:
- документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;
- інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;
- у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

10.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

10.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

11. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС

11.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС, включаючи додатки до нього, проводиться за згодою між адміністратором та Фондом.

11.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua для максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.

11.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін (доповнення) до редакції (нової редакції) Регламенту ЕТС на веб-сайті Фонду www.fg.gov.ua, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями; новою редакцією).

11.4. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту ЕТС є його невід'ємною частиною.

11.5. У разі незгоди зі змінами до Регламенту ЕТС оператор має право на розірвання договору з адміністратором відповідно до умов договору.


Додаток 1
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах: _________________________

Номер лоту________________________________

Власник активів (майна) (найменування банку): __________

Статус: аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)

Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):___________________

Початкова (стартова) ціна лоту: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Мінімальна ціна лоту:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Ціна продажу лоту:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Крок: ____________

Розмір гарантійного внеску: ____грн., коп.

Переможець: Учасник №__. ________ (найменування учасника, код/код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до пункту __ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: _________________________ грн. з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю від оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: _________________________ грн. коп.

Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку: __ грн. коп.

Протокол електронного аукціону сформовано:(дата, час, сек)

Переможець зобов'язується:

- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах;

- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням п. 7.22 Регламенту ЕТС.

Переможець електронних торгів:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронних торгах:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.


Додаток 2
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

Номер лоту___________________

Власник активів (майна) (найменування банку): __________

Статус: аукціон не відбувся/результати аукціону скасовано

Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):____________________

Початкова (стартова) ціна лоту: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Мінімальна ціна лоту:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.

Протокол електронного аукціону сформовано:(дата, час, сек)

Оператор, через якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

____________ ____________ ____________ ____________

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.Завантаження основних довідників ...

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити підпис
Електронний цифровий підпис відсутній.
Необхідно накласти електронний цифровий підпис. Накласти підпис
Варто пам’ятати, що є обмеження стосовно розміру файлу – не більше 50 МБ.
Обрати файл
T. 1 позиція
title__
tenderID__
message_time__
m_text__ vibtn__